Základným poslaním nášho občianskeho združenia Phantasia o.z. je systematická práca s deťmi a mládežou. 

Spolupracujeme s odborníkmi z praxe, pretože nám záleží na kvalite informácií a koncertov. Cítime  zodpovednosť za každé slovo, ktoré prezentujeme deťom a mládeži.  

Koncerty sú vytvorené ako doplnok k aktivitám škôl, ktoré sa už zrealizovali alebo podujatím, ktoré tieto témy na pôde školy otvorí.

Výchovný koncert je jedným z celej palety nástrojov v rámci prevencie sociálno patologických javov. Sám o sebe ako jednorázová aktivita problém nevyrieši, dokáže však jedinečným spôsobom posmeliť deti a študentov k riešeniu ich problému. Sústreďujeme sa na posilňovanie dobra, aby sa neprejavovalo patologické.

Kto má ochrannú ruku nad výchovnými koncertami?

Výchovné koncerty zastrešuje ako odborný garant už 10 rokov Mgr. Silvia Žovincová, ktorá študovala na katedre sociálnych vied a zdravotníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Štúdium úspešne ukončila v roku 2005 diplomovou prácou na tému "Agresivita a násilie v rodine". Písala ju naozaj sama :) 

Popri štúdiu pracovala 5 rokov ako dobrovoľník v krízovom centre pre týrané ženy a deti. 

Počas štúdia získala vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva. Má znalosti z príbuzných disciplín (sociálna práca, pedagogika, psychológia, sociológia a iné), ktoré jej dávajú dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami  a poradenstva (napr. osoby závislé od drog, deti a mládež, rodiny s problémami a iné). Ovláda a vie aplikovať v praxi metódy sociálnych služieb a poradenstva, dokáže pracovať s rôznymi cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva. Disponuje manažérskymi zručnosťami v oblasti poskytovania sociálnych služieb,  tvoriť a realizovať projekty v prevencii sociálno patologických javov, pôsobiť v pozícii odborného garanta manažéra vzdelávacích,  a projektov v sociálnej oblasti. 

                                                                        Účinkujúci 202/2023 

MARTIN NAGY -  vyštudoval pedagogiku, moderátor

MARTIN BOHÉM - študoval pedagogiku, dnes všestranný muzikant 

Naši účinkujúci sú veľmi inšpiratívni a veselí ľudia, ktorí žiakom a študentom odprezentujú koncerty spôsobom, ktorý je poučný, zábavný a nezabudnuteľný. 
DO ROKU 2020 :

Mgr. Marcel Dragúň - účinkujúci a moderátor výchovnéhých koncertov. Marcel sa Vám už takmer 5 rokov prihovára na výchovných koncertoch a pracuje so žiakmi. Koncert interaktívne prispôsobuje miestu a času konania koncertu. Neustále sa vzdeláva,aby mal prehľad o aktuálnom dianí nielen v legislatíve, konzultuje koncerty s odborníkmi z paxe. Žiadne dva koncerty nie sú rovnaké :) 

Juraj Janík - umelec a hudobný sprievod počas výchovných koncertov výborne sekunduje nielen hudobnými podkladmi, ale aj hovoreným slovom. Predchádzajúce projekty pre školy :

Výchovný koncert : "Čo o mne vieš" zameraný na bezpečné používanie sociálnych sietí.

Realizovaný v rokoch 2016 - 2018.

(spolupráca s členom Ozbrojených síl SR Nadporučíkom Mgr. Branislavom Koncovým a Marcelom Dragúňom. Koncerty sme pre pracovnú zaneprázdnenosť Mgr. Koncového prerušili po 2 rokoch).

Výchovný koncert "Chyťme sa za ruky" zameraný na medziľudské vzťahy, úctu a toleranciu.Realizovaný v rokoch 2011 - 2016. Spolupráca so spevákmi Bystríkom, Robom Pappom a Marcelom Dragúňom. 


Vytvorte si webové stránky zdarma!