Naše poslanie

Základným poslaním nášho občianskeho združenia je systematická a pravidelná práca s deťmi a mládežou. Primárnou činnosťou je organizovanie kultúrnych, kultúrno-edukačných a voľno-časových aktivít v súlade so vzdelávacím procesom. 

Komplexne organizujeme a realizujeme aktivity pre deti a mládež, ktorými prispievame k rozvoju vzdelanosti, ľudskosti a tolerancie. Pri napĺňaní poslania o.z. Phantasia sa zameriavame hlavne na realizáciu hudobno-výchovných koncertov s témami ako Nástrahy, riziká a nebezpečenstvá sociálnych sietí a moderných technológií, Ochrana osobných údajov, Šikana, Kyberšikana, Tolerancia a Úcta v medziľudských vzťahoch.Výchovný koncert STOP ŠIKANE vypracovala po odbornej stránke Mgr. Silvia Žovincová, ktorá študovala na katedre sociálnych vied a zdravotníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Štúdium úspešne ukončila v roku 2005. 

Počas štúdia získala vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva. Má znalosti z príbuzných disciplín (sociálna práca, pedagogika, psychológia, sociológia a iné), ktoré jej dávajú dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami  a poradenstva (napr. osoby závislé od drog, deti a mládež, rodiny s problémami a iné). Ovláda a vie aplikovať v praxi metódy sociálnych služieb a poradenstva, dokáže pracovať s rôznymi cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva. Disponuje manažérskymi zručnosťami v oblasti poskytovania sociálnych služieb,  tvoriť a realizovať projekty v prevencii sociálno patologických javov, pôsobiť v pozícii odborného garanta manažéra vzdelávacích,  a projektov v sociálnej oblasti.Predchádzajúce projekty pre školy :

Výchovný koncert : "Čo o mne vieš" zameraný na bezpečné používanie sociálnych sietí.

Realizovaný v rokoch 2016 - 2018.

(spolupráca s členom Ozbrojených síl SR Nadporučíkom Mgr. Branislavom Koncovým a Marcelom Dragúňom. Koncerty sme pre pracovnú zaneprázdnenosť Mgr. Koncového prerušili po 2 rokoch).

Výchovný koncert "Chyťme sa za ruky" zameraný na medziľudské vzťahy, úctu a toleranciu.Realizovaný v rokoch 2011 - 2016. Spolupráca so spevákmi Bystríkom, Robom Pappom a Marcelom Dragúňom.