Základným poslaním nášho občianskeho združenia Phantasia o.z. je systematická a pravidelná práca s deťmi a mládežou. Primárnou činnosťou je organizovanie kultúrno-edukačných a voľno-časových aktivít v súlade so vzdelávacím procesom. 

 Pri napĺňaní poslania o.z. Phantasia realizujeme hudobno-výchovné koncerty zamerané na prevenciu sociálno patologických javov.

Spolupracujeme s odborníkmi z praxe, pretože nám záleží na kvalite informácií a koncertov. Cítime obrovskú zodpovednosť za každé slovo, ktoré prezentujeme deťom a mládeži. Z toho dôvodu sme nadviazali spoluprácu s ľudsky a profesionálne výnimočnými dámami z CPPPaP v Nitre. 

Výpis z registra občianskzch združení vedenom ministerstvom vnútra  nájdete tu : https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=200149Výchovné koncerty vypracovala po odbornej stránke Mgr. Silvia Žovincová, ktorá študovala na katedre sociálnych vied a zdravotníctva na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Štúdium úspešne ukončila v roku 2005 diplomovou prácou na tému "Agresivita a násilie v rodine". Písala ju naozaj sama :) 

Popri štúdiu pracovala 5 rokov ako dobrovoľník v krízovom centre pre týrané ženy a deti. 

Počas štúdia získala vedomosti, zručnosti aj praktické skúsenosti z teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva. Má znalosti z príbuzných disciplín (sociálna práca, pedagogika, psychológia, sociológia a iné), ktoré jej dávajú dobrý základ pre prácu s cieľovými skupinami  a poradenstva (napr. osoby závislé od drog, deti a mládež, rodiny s problémami a iné). Ovláda a vie aplikovať v praxi metódy sociálnych služieb a poradenstva, dokáže pracovať s rôznymi cieľovými skupinami sociálnych služieb a poradenstva. Disponuje manažérskymi zručnosťami v oblasti poskytovania sociálnych služieb,  tvoriť a realizovať projekty v prevencii sociálno patologických javov, pôsobiť v pozícii odborného garanta manažéra vzdelávacích,  a projektov v sociálnej oblasti. 

Mgr. Marcel Dragúň - účinkujúci a moderátor výchovnéhých koncertov. Marcel sa Vám už takmer 5 rokov prihovára na výchovných koncertoch a pracuje so žiakmi. Koncert interaktívne prispôsobuje miestu a času konania koncertu. Neustále sa vzdeláva,aby mal prehľad o aktuálnom dianí nielen v legislatíve, konzultuje koncerty s odborníkmi z paxe. Žiadne dva koncerty nie sú rovnaké :) 

Juraj Janík - umelec a hudobný sprievod počas výchovných koncertov výborne sekunduje nielen hudobnými podkladmi, ale aj hovoreným slovom. Predchádzajúce projekty pre školy :

Výchovný koncert : "Čo o mne vieš" zameraný na bezpečné používanie sociálnych sietí.

Realizovaný v rokoch 2016 - 2018.

(spolupráca s členom Ozbrojených síl SR Nadporučíkom Mgr. Branislavom Koncovým a Marcelom Dragúňom. Koncerty sme pre pracovnú zaneprázdnenosť Mgr. Koncového prerušili po 2 rokoch).

Výchovný koncert "Chyťme sa za ruky" zameraný na medziľudské vzťahy, úctu a toleranciu.Realizovaný v rokoch 2011 - 2016. Spolupráca so spevákmi Bystríkom, Robom Pappom a Marcelom Dragúňom. 


Vytvorte si webové stránky zdarma!